Říjen 2007 Lovosický dnešek - strana 2

Slovo starosty

Slovo starosty

Dne 10. září jsme přestřihli pásku a školní mládež z 1.ZŠ mohla vyběhnout na umělohmotné hřiště u staré školy. Dovolím si ještě jednou poděkovat všem, kteří se na jeho realizaci podíleli - od zaměstnanců MěÚ ing.Martina Dlouhého a paní Renaty Beranové, přes zastupitele města, radní a místostarosty, k senátorovi a místopředsedovi vlády Alexandru Vondrovi a paní ing. Speratové z Nadace ČEZ Oranžové hřiště za jimi dobře odvedenou práci a velkou pomoc. Hřiště jistě přispěje ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy ve školách a v odpoledních hodinách bude místem pro občanskou sportovní činnost. Firma BH a H předala dílo v dobré kvalitě a teď je na nás, abychom hřiště užívali vhodným způsobem. Budu rád, když škarohlídům jejich tipy na brzké zničení hřiště nevyjdou.

Začal školní rok. Na cestu do školy jsme připravili školákům několik překážek. Lešením ozdobený vstup do 1.ZŠ z důvodu rekonstrukce střechy, překážkovou dráhu ve vnitrobloku ulice Osvoboditelů, složitější přecházení rušné komunikace I/30 u Besedy. Jako jindy a vždy Vás žádám o trpělivost a pochopení. Stejně jako vy jsem i já zvědav na výsledek, neboť teprve výsledek dokazuje správnost rozhodnutí.

Zvědavý jsem byl i na výsledek ankety o podobě městské vlajky. Měl jsem svoji představu, která mi nevyšla. Budu tedy na jednání zastupitelstva hlasovat pro návrh, který vyšel z ankety i přes skutečnost, že hlasovalo velmi málo obyvatelů Lovosic. Vím, že nám pomohli i obyvatelé okolních obcí. Musím se však přiznat, že vítězný návrh se mi líbí čím dál víc.

V každé domácnosti by se touto dobou měl nacházet dotazník, který bude jedním z podkladů vyhotovení Plánu strategického rozvoje města. Udělejte si doma společně hezkou chvilku nad dotazníkem. Napište nám, prosím, své názory. Jestliže se Vaše názory budou různit, jsou další dotazníky na Informačním centru radnice. Anketa je anonymní. Není třeba se obávat vměšování ze strany městských orgánů. Ta doba je dávno pryč.

Kulhánek

Zprávy z radnice

4. řádné zasedání Zastupitelstva města

se sešlo 13.září v počtu 20 konšelů při pěti omluvách. Při schvalování programu byl do něho zařazen další bod - rozvaha nad městskou policií. V připomínkách občanů byla zmínka o možnostech výstavby rodinných domků a následovala stručná zpráva tajemníka a zápisy z finančního a kontrolního výboru. Vše bylo bez diskuse vzato na vědomí.

Prvním zásadnějším bodem bylo přijetí dotačních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 11,868 mil. Kč na realizaci akce „Úprava podchodu U Besedy Lovosice“. Dalších zhruba 9 milionů doplatí Město ze svého rozpočtu. S tímto způsobem financování souhlasili všichni zastupitelé. Dále ZM schválilo kupní smlouvu na prodej vybudovaného vodovodu a kanalizace ve 4. průmyslové zóně Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice. Souhlasilo také s podáním žádosti o dotaci v rámci „Operačního programu životního prostředí“ zaměřeného na úspory energií. Jedná se o izolaci a vytápění Mateřských školy v Resslově a Terezínské ulici s objemem nákladů cca 11 a 12 milionů Kč. Město by se zde mělo podílet desíti procenty a položky budou uplatňovány v rozpočtu na rok 2008. Osobou oprávněnou jednat o této akci se Státním fondem životního prostředí byla ustanovena paní R. Beranová z odboru Regionálního rozvoje a správy města (RRaSM).

Následovala diskuse o výsledku ankety na vzhled městského znaku a vlajky. Ankety se zúčastnilo 295 občanů, jako vítězný byl vybrán návrh, pro který hlasovalo 81 z nich. Je to vlajka, dělená na 4 pole - střídavě modrá a žlutá - v horním levém je část městského znaku, v dolním levém detail mříže. Autor - pan Stanislav Kasík - z heraldické kanceláře „Dauphin“ pak vysvětlil důvody, které vedly k některým úpravám a zodpověděl dotazy. Vybrané návrhy budou zaslány podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny s žádostí o schválení a udělení vlajky a stanovení oficiálního popisu městského znaku.

V další kapitole probrala nová vedoucí ekonomického odboru Ing. Wágnerová podrobně - prakticky položku po položce, návrh rozpočtových změn. Ty byly schváleny po krátké diskusi v navrženém rozsahu. Máte je popsány ve zvláštním článku. Tajemník ještě doplnil informaci, kdy byly využity účelové prostředky z akce „právní ochrana dětí“ na pořízení automobilu na leasing pro sociální odbor. Předpokládá se hrazení poplatků z tohoto zdroje i v příštích létech.

Velkou diskusi vyvolal upravený návrh „Zásad prodeje bytových a nebytových jednotek v Lovosicích“. Podstatou zde bylo nahrazení dosavadní obálkové metody nabídkovým řízením. To bylo kvalifikováno jako změna k horšímu, protože občan zde při neanonymní nabídce nemá šanci uspět proti profesionálním realitním makléřům. Na druhé straně tento způsob zajistí vyšší ceny při prodeji a těchto prostředků bude možné využít k výstavbě sociálních bytů. V tomto smyslu pak došlo k dohodě a návrh byl přijat poměrem 16/2/2.

ZM pak schválilo postup vymáhání poplatku z prodlení z dlužného nájemného bytů od 1.1.2008. Do konce letošního roku nebude uplatňován poplatek z prodlení. Nebyl pak schválen výsledek prodeje pozemků a budovy č.p. 221 v areálu bývalého cukrovaru. Dále bude v tomto případě postupováno dle právě schválených nových zásad prodeje. V následující části, po vzrušené výměně názorů mezi navrhovateli (Venuše a Antonín Wentovi a Jaroslava, Jiří, Helena a Miroslav Rysovi) a zastupiteli o směně pozemků, byl návrh na ni stažen z programu a bude hledáno vhodné řešení.

Dále nebyl schválen prodej 30 m2 pozemku panu Janu Krátkému ani parcely 828 m2 paní Slavěně Krejčové. V dalším pak bylo bez připomínek schváleno 7 smluv o zřízení věcného břemene, prakticky pro plynové a elektrické přípojky.

V následné informaci pana Haufa o činnosti „Dopravně zbožového centra Lovosice“ (DZCL) se zastupitelé dozvěděli o šesti menších problémech, které zbývá dořešit do ukončení činnosti. Jedná se například o prodej inventáře a pozemky u sauny a pod zámkem. Od 1.června již DZCL nemá zaměstnance naopak na hotovosti vlastní 4,415 milionu Kč. V závěru příspěvku byl oznámen finanční dar Městu ve výši 14 410 Kč.

Místostarosta pan Jakub ve svém sdělení referoval o stavu prací na energetické koncepci Města. Po zkušenostech z Litoměřic se ukázala výhodnou (90% jistoty) cesta geotermální energie i pro Lovosice. Předpokládají se 3 vrty do hloubky 5 km, kde se předpovídá teplota 180°C. Počítá se s výrobou elektřiny (5 MW) a tepla (hladina 70°C) při investičních nákladech zhruba 1,18 miliard Kč. Cena tepla je pak zvažována na úrovních 200 - 250 Kč/GJ. Lze i předpokládat možnost dotací z různých zdrojů. Horizont výstavby se uvažuje v rozmezí 4 - 5 let, do té doby by mohlo být město vytápěno z Lovochemie, pokud dojde k dohodě o vybudování páteřního horkovodního rozvodu. Zastupitelstvo podpořilo tento záměr, kdy se počítá s maximální spoluprací s Litoměřicemi a se zpracováním „studie proveditelnosti“ (za cca 1,8 mil. Kč). V závislosti na tomto rozhodnutí nebyla již posuzována varianta zdroje energie ze spalování biomasy.

Přislíbená diskuse o městské policii byla zahájena uvedením příkladů problémů soužití ve městě a heslem „včera bylo pozdě“. Na radnici je ale k dispozici rozsáhlý výchozí materiál, který by ve zredukované formě mohl být projednán na příštím Zastupitelstvu.

V závěru pak pan tajemník představil nového vedoucího „Kulturního střediska Lovoš“ Bc. Martina Kohla a poděkoval za mnohaletou práci dosavadnímu vedoucímu panu Šandovi. Dále pak poděkoval za vykonanou práci i pracovnici KSL paní Heleně Mejsnarové, která odchází 17. září a vedoucí Domu s pečovatelskou službou paní Libuši Haufové, která končí ke 30.září.

JiH

 

ZASTUPITELSTVO 9/07

Hospodaření města - druhá změna rozpočtu

Na 4. řádném zasedání Zastupitelstva města byla schválena již dlouho očekávaná druhá změna rozpočtu, ve které se už promítly příjmy z prodejů pozemků prostřednictvím společnosti DZCL. S tím jsou pak spojeny i větší výdaje, jak byly předpovídány při třetím zasedání ZM. O tom jsme psali v čísle 7. našeho měsíčníku.

Tak tedy nejprve k příjmům, které se celkově navyšují o 125 mil. Kč. Nejvyšší položkou je zmíněný prodej pozemků v I. a II. průmyslové zóně firmám IMOBA a ARMEX OIL za 82,409 mil. Kč. Dále sem přistupují dotační položky (20 mil. Kč příspěvků na bezmocnost, 11,868 mil. Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na podchod u Besedy, 1,174 mil. Kč z EU na vybavení informačního centra a 1,699 mil. Kč dotací z dalších šesti zdrojů) v úhrnné výši 34,741 mil. Kč. Dalšími částkami, převyšujícími jeden milion, jsou pak: 3,430 mil. Kč náhrada od pojišťovny za škody způsobené povodní 2006, 2,641 mil. Kč za prodej pozemků firmě TRIS, 1,424 mil. Kč za úhrady faktur z minulých let (z toho fa LIDL za účast na kruh. objezdu 1,35 mil.) a 1,3 mil. Kč od společnosti ČEZ jako dar na povrch hřiště u 1. ZŠ.

Díky uvedeným příjmům může tak město uskutečnit i zamýšlené výdaje, u kterých se počítá s navýšením o 85 mil. Kč. Jsou to tyto nejdůležitější akce a platby, zase v pořadí dle výše nákladů. (V některých výdajích jsou zahrnuty i přijaté dotace). V první řadě je to úprava podchodu u Besedy za 21 mil. (dotace 11,8), dále pak přijatých 20 mil. na bezmocnost, se šesti mil. se počítá na opravy vnitřního traktu ul. Osvoboditelů, 5,884 mil. má stát nová střecha na 1.ZŠ , 4,231 mil. uhradíme jako provizi DZCL za prodeje pozemků, za 3,204 mil. nakoupíme pozemky, 2,89 mil. bude stát oprava plotu a nový povrch hřiště u 1.ZŠ (dar 1,3 mil.), za 2,153 mil. necháme natřít okna „Staré radnice“ i její fasádu a zdi sousedních budov (Školní 2 - 4). Za 2 mil. opravíme schody a povrchy u střediska „Centrum“ a stejnou částku bude tvořit daň z převodu nemovitostí. 1,707 mil. budou stát přeložky kabelů v Evropské ulici, 1,65 mil. rekonstrukce přízemí bývalých jeslí pro rychlou záchrannou službu, 1,535 mil. oprava haly Chemik po povodni (izolace stěn, omítky) a 1,125 mil. oprava komunikace Terezínská. Údaje jsou samozřejmě uvedeny v Kč. Dále tu je velké množství položek pod 1 milion korun, to už se ale vymyká rozsahu tohoto sdělení.

V návrhu se vyskytují i zajímavé přesuny prostředků mezi kapitolami - zde připomeneme jen převedení 6,4 mil. Kč z oprav na investice do infrastruktury pro hasičský záchranný sbor. Znovu zde zdůrazňujeme, že se jedná o návrh, který může být Zastupitelstvem doplněn nebo změněn.

Výsledná rekapitulace (v Kč):

Příjmy předpokládané po 1. změně178 057 000
Navýšení příjmové části125 155 000
Stav po 2. změně303 212 000
Výdaje předpokládané po 1. změně191 240 000
Navýšení výdajové části84 845 000
Stav po 2. změně276 085 000
Rozpočtová rezerva27 127 000

JiH

 

Návrh oficiální vlajky města

Od 6.8. do 7.9.2007 byla uspořádána ve vstupní hale budovy MÚ Lovosice a na internetových stránkách anketa s hlasovacími lístky pro občany Lovosic, kteří svým hlasem mohli pomoci rozhodnout o konečném návrhu oficiální vlajky pro město Lovosice. Anketa byla proti původnímu termínu o týden prodloužena pro možnou účast škol. Návrhy vznikly na požadavek RM, která na svém 10. jednání dne 29.5.2007 schválila smlouvu o dílo mezi městem Lovosice a Stanislavem Kasíkem z Heraldické kanceláře "Dauphin", Roudnice nad Labem. Ze třinácti zhotovených grafických návrhů oficiální městské vlajky v osmnácti variantách zastupitelé vybrali do užšího výběru k hlasování pro občany pět návrhů v deseti variantách.

V minulém čísle Lovosického dneška jsme psali o historickém vývoji lovosického městského znaku, který popsal roudnický heraldik Stanislav Kasík ve svém návrhu. Dnes z tohoto návrhu popíšeme i vznik neoficiálního praporu města Lovosice a důvod nutnosti změny tak, jak ho popisuje heraldik.

„Po roce 1990 vznikl v prostředí lovosické samosprávy symbol vnímaný jako „městský prapor“. Jeho podobu lze stručně popsat: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a modrý, uprostřed listu městský znak ve štítě a nad ním ve žlutém pruhu modrý nápis MĚSTO LOVOSICE. Modré třásně po obvodu listu zařazují prapor mezi takové, které nebyly určeny ke každodennímu užití. Rozdíl mezi vlajkou a praporem spočívá ve způsobu užívání - vlajka se vytahuje na stožár pomocí lanka a prapor je pevně přichycen k žerdi. V roce 2004 byl novelou zákona o obcích změněn dosud užívaný termín „prapor“ ve prospěch termínu „vlajka“ s vysvětlením, že právě vlajka vytahovaná na stožár pomocí lanka je způsob užití obecního a městského symbolu nejčastější.

Zmíněný lovosický symbol je díky výše uvedené definici praporem. Jeho zásadní vlastností je neoficiálnost. I když po roce 1990 existovala (a existuje dodnes) instituce Poslanecké sněmovny PČR mající v náplni schvalování obecních a městských symbolů (podvýbor pro heraldiku a vexilologii), nebyl uvedený lovosický prapor do schvalovacího řízení nikdy postoupen. Není tedy řádně konstituován. Je však jisté, že v uvedené podobě by nemohl schvalovacím řízením v PSPČR projít. Pro zásadní pochybení v koncepci a konstrukci praporu by nemohl být schválen ani před lety, stejně jako dnes. Dva vodorovné pruhy v barvě žluté a modré jsou sice správně a v duchu pravidel odvozeny od znaku. Nemohou však vedle sebe existovat dvě města užívající stejného symbolu - takový prapor má například město Písek (viz níže). Odlišnost by mohl způsobovat užitý znak města. Taková konstrukce vlajky je však odmítána. Zásadní překážkou ve schválení je také nápis. Tím nemohou být obecní a městské vlajky doplňovány. I kdyby byly všechny překážky pro zdárný průběh schvalovacího procesu odstraněny (znak a nápis), přesto by ke schválení nemohlo dojít pro kolizi „čistého listu“ s vlajkami jiných měst. Ještě nedávno by takovou kolizí byla modro-žlutá vlajka města Litoměřice, která byla v odborných vexilologických kruzích vnímána jako vlajka historická. Nehistoričnost litoměřické modro-žluté vlajky jsem vypracovanou rešerší nejméně zpochybnil, resp. vyvrátil. Od roku 2002 má město Litoměřice zcela nový prapor, na jehož list byl „přepsán“ znak města.

Nelze městu bránit, aby popsaný a komentovaný neoficiální prapor byl užíván. Chce-li město Lovosice mít nezpochybnitelný a řádně konstituovaný symbol v podobě vlajky je nutné navrhnout ji zcela nově.“

Návrhy vlajky:

Stejně jako znak, měla by i vlajka mít takovou podobu, aby její zaměnitelnost s jinou byla vyloučena. Proto nemůže být řádně konstituována taková nová vlajka, jejíž podoba je shodná s vlajkou již jiným městem nebo obcí používanou. Vlajky měst a obcí se podle nepsaného pravidla odvozují od znaku. Lze říci, že tím je podpořena možnost variability podob vlajek. Barva štítu a hlavní figury je obvykle kombinována na list vlajky v podélných pruzích stejné šířky. Problémem návrhu nové vlajky je nesnadnost nacházení nepoužitých variant, protože kombinace dvou, tří i čtyř vodorovných či svislých pruhů v barvách modré, červené, bílé, žluté a zelené jsou v podstatě vyčerpány.

Co při návrhu městské vlajky nelze a co již není možné:

  • nelze vytvořit prapor ze dvou vodorovných či svislých pruhů v barvě modré a žluté korektně odvozený od tinktur znaku - modrého štítu a zlatých figur hradby a věží. Vlajku ze dvou vodorovných pruhů, žlutého a modrého, používá město Písek a Benešov a pražská městská část Vyšehrad. Ve všech případech jsou používány jako vlajky (prapory) historické,
  • odlišnost od jiných městských praporů nelze způsobit položením městského znaku ve štítě na list praporu (!). Takto nově utvořené vlajky jsou parlamentním podvýborem pro heraldiku a vexilologii striktně odmítány a to i přesto, že existují historické městské prapory utvořené právě uvedeným způsobem (např. Opava, Nymburk, Karlovy Vary, Jičín, atd.),
  • nelze použít na vlajce jiných barev než těch, které jsou ve znaku. V případě Lovosic přicházejí do úvahy pouze tři barvy - modrá (štít), žlutá (hradby, věže, lev) a červená (střechy věží).

Co při návrhu městské vlajky lze:

  • odlišnost od již užívaných vlajek lze učinit jednak zmnožením pruhů a růzností jejich šířek a využitím různých geometrických tvarů - např. klínů,
  • odlišnost lze také způsobit použitím znamení z městského znaku. V případě Lovosic je možné použít znakové figury ze štítu tak, že jsou z něj extrahovány a v podstatě použity bez „orámování“ linií štítu. Stejně tak lze použít část znaku, která je pro lovosický městský znak typická a od jiných, stejně utvořených městských znaků odlišující - takovým zcela mimořádným a specifickým odlišením je lev a mříž.

I když bylo v odstavci „Co nelze...“ jednoznačně konstatováno, že nelze na vlajce užít městského znaku ve štítě, existuje možnost, jak tento jinak správný a korektní vexilologický požadavek „obejít“. Pokud chce město mít na vlajce městský znak a je zřejmé, že takovou podobu nemůže Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny PČR schválit a je také zřejmé, že užívání takové vlajky nelze ani regulovat, ani omezovat a ani zakázat, pak zbývá jediná možnost. Nechat schválit vlajku bez znaku a takto schválenou vlajku pak znakem doplnit. Doplnění vlajky znakem není možné vždy. Je tedy nutné vytvořit takový návrh vlajky, který je korektně odvozen od znaku, je schválitelný a udělitelný a zároveň je pak doplnitelný znakem. Při tomto postupu je vhodné, například vyhláškou o užívání městského znaku a vlajky, dát vzniknout dvěma kategoriím městské vlajky - první je podoba vlajky schválená a udělená, která bude určena pro všeobecné užití a druhá vlajka se znakem, jejíž užití bude regulováno a určeno pouze k vyjmenovaným potřebám a účelům – např. k označení městského úřadu a k užití starostou města. Taková vlajka může být nazvána například „slavnostní“. Proto návrhy obsahují varianty bez použití znaku jako oficiální a se znakem jako neoficiální.

Podoba předkládaných návrhů městské vlajky vychází z podoby a barevnosti městského znaku a znakových figur. Snahou bylo přenést i na vlajku informace obsažené ve znaku a zachovat do určité míry její schopnost ikonografické výpovědi. Vexilologická terminologie popisující vlajky je odlišná od heraldické a proto existují rozdíly v pojmenování a popisování téže figury, či téhož jevu.

Veřejného hlasování se zúčastnilo celkem 295 občanů. Nejvíce hlasů dali občané návrhu vlajky č. 2, který dostal 81 hlasů. Ostatní návrhy získaly počet hlasů následující: návrh č. 5A – 51 hlasů, 5B – 38, 1A – 35, 3A – 35, 4A – 30. V těchto navržených variantách vlajky je uplatněn celý znak města a proto nemohou být oficiální. V dalším pořadí se umístily návrhy oficiálních vlajek bez znaku: návrh č. 4 - 9 hlasů, 1 – 7, 3 – 5 a 5 – 4 hlasy. Zastupitelstvo Města schválilo na svém 4. zasedání 13.9.2007 návrh oficiální vlajky č. 2 jako návrh konečný, který půjde ke schválení do Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny PČR. Tuto vlajku otiskujeme. Z jednání Zastupitelstva vyplynuly i změny v návrhu znaku města, který jsme uveřejnili v minulém čísle Lovosického dneška. Návrh znaku bude přepracován ve smyslu schválených úprav, které směřují k většímu přiblížení podobnosti k současně platnému městského znaku.

Se svolením autora návrhu připravil

(hv)

Společenská kronika

Naši milovaní rodiče a prarodiče paní Danuše Kocánková a pan Václav Kocánek nás navždy opustili 19.9.2003 a 12.6.2004 . S láskou, úctou a s bolestí v srdci stále vzpomínají dcera Danuše, vnoučata Andrea a Miloslav s rodinami. Kdo jste je znali a měli rádi vzpomeňte prosím s námi.

Smutná zpráva - srpen 2007.

Mezi námi se již nikdy neobjeví tito naši spoluobčané

Marie Matějovská1930Čížkovice
Aleš Vlášek1991Lovosice
Miloslav Pohanka1931Lovosice
Ludmila Mrvíková1921Vchynice

Vzpomeňte na ně vy, kdož jste je znali, spolu s pozůstalými členy jejich rodin.

Puhlíkovi
a redakce Lovosického dneška

strana 1
strana 2
strana 3
strana 4
strana 5
strana 6
strana 7
strana 8
strana 9
strana 10
ARCHIV
Hledat
Strana 2